:: บุพเพสันนิวาส ::

เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด
บุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักภิรมย์
คู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชม
คอยภิรมย์เรื่อยไป

ขอบน้ำขวางหน้า ขอบฟ้าขวางกั้น
บุพเพยังสรรค์ประสบให้ได้พบสบรักกันได้
ห่างกันแค่ไหนเขาสูงบังกั้นไว้
รักยังได้บูชา

ความรักศักดิ์ศรี
รักไม่มีพรหมแดน
รักไม่มีศาสนา
แม้นใครบุญญาได้ครองกันมา
พรหมลิขิตพาชื่นใจ

รักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกรธโทษรักไม่ได้
ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสแน่ไซร้รักจึงได้แรมลา

...................................................................................................

ความเข้ากันได้ระหว่างสองบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เป็นที่ยอมรับว่าลักษณะนิสัยใจคอของคนเราจะก่อลักษณะกระแสจิตประเภทหนึ่งๆขึ้นมา

ซึ่งเมื่อใกล้กันก็รู้สึกได้ว่าพอจะ 'รับ' กันได้ไหม ถัดจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีก

ทั้งความคิด คำพูด และปฏิกิริยาที่กระทำต่อกัน เป็นตัวตัดสินว่าเข้ากันได้สนิทจริงหรือไม่


ตรงนี้น่าคิดว่าถึงจะเคยร่วมบุญกันมา

ทว่าเข้ากันยากด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละฝ่าย

แม้มีเวลากระดี๊กระด๊าด้วยกันในช่วงแรกอยู่บ้าง

ต่อไปก็น่าจะฝ่อลงจนแหนงหน่ายในที่สุด

เคยทำบุญร่วมกันมาก็เรื่องหนึ่ง

ลักษณะกระแสจิตคล้ายกันก็เรื่องหนึ่ง

เจอกันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรื่องหนึ่ง

มีโอกาสใช้เวลาในชีวิตด้วยกันนานช้าแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง


สรุปแล้วหากว่าตามหลักอนิจจัง

หญิงชายในสังสารวัฏต่างท่องเที่ยวไปไกลตามลำพัง

ผลัดเปลี่ยนเวียนจับคู่ด้วยความผูกพันมากน้อย

แล้วถอยฉากจากกันไปเรื่อยๆ หาคู่แท้ถาวรมิได้? ...

(ทางนฤพาน บทที่ ๑๐  ผู้วิเศษ)

Credit : Dungtrin.com

สิ่งใดเป็นของเรา สิ่งนั้นย่อมเป็นของเราเสมอ

แม้ลาจากไปไกลแสนไกล ย่อมกับมาพบประสบ

สิ่งใดมิใช่ของเรา ต่อให้เอาเชือกมารัดเป็นร้อยๆเส้นก็มิอาจรั้งได้เลย

ผมคิดถึงคุณ

Comment

Comment:

Tweet

comment1, 500mg amoxil, xenical, prednisone 40 mg, bactrim, zithromax, propranolol stuttering, zoloft online, zoloft.com, cytotec, propecia alternative, buy prednisolone,

#273 By acomplia no generic (124.137.14.118) on 2010-10-11 22:41

comment1, 500mg amoxil, xenical, prednisone 40 mg, bactrim, zithromax, propranolol stuttering, zoloft online, zoloft.com, cytotec, propecia alternative, buy prednisolone,

#272 By acomplia no generic (82.70.252.134) on 2010-10-11 22:40

i0Wzrr <a href="http://ecjdtgfhjiqg.com/">ecjdtgfhjiqg</a>, [url=http://zmmvnjgcywpp.com/]zmmvnjgcywpp[/url], [link=http://updixeqmygje.com/]updixeqmygje[/link], http://ridxvjbwqxeg.com/

#271 By nynpmxvzidu (173.212.206.186) on 2010-07-10 03:29

comment2, õàðüêîâ çíàêîìñòâà ñåêñ òðàíñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà òîëüêî ñ îíëàéí êàíòàêòàìè, çíàêîìñòâà óëàí óäý ñåêñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà ñåé÷àñ,

#270 By Nqgrttix (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:14

comment6, çíàêîìñòâà â ïîêà÷àõ, èíòèì çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå, çíàêîìñòâà àãåíñòâà âîðîíåæ, çíàêîìñòâà ñ õðèñòèàíàíìè äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè,

#269 By Ivyvgkpj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:43

comment6, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæîé, äëÿ çíàêîìñòâà ïî íåìåöêîìó ÿçûêó, ëîâå ïëàíåò- çíàêîìñòâà,

#268 By Rpdxhekc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:21

comment4, íàéòè çíàêîìñòâà áðà÷íûå â óôå, çíàêîìñòâà îò 30 ëåò è âûøå, ïåíçà äåâóøêà èíòèì,

#267 By Butcmppq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:09

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ïåðåïèñêè, èíòèì îìñê, çíàêîìñòâà èçìåíà, çíàêîìñòâà ñ êîðåéöàìè èç ñåóëà,

#266 By Zvqptgvw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment5, êðàñíîäàðñêèå ïðààâîñëàâíûå çíàêîìñòâà, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà ïîäîëüñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áèðîáèäæàí, çíàêîìñòâà â ïåñòîâî íîâãîðîäñêîé,

#265 By Wdxgkifm (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:35

comment3, ñåêñçíàêîìñòâà â íàðîôîìèíñêå, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ èíòèì æèòîìèð, çíàêîìñòâà â òâåðè, áäñì çíàêîìñòâà â àëìàòû,

#264 By Cnbwdnjn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:12

comment3, òàòàðû çíàêîìñòâà ìîñêâû, íàéòè â çíàêîìñòâàõ ñûãàåâó âåðîíèêó, çíàêîìñòâà â íèêîëàåâå, ãîðîä ðóáöîâñê çíàêîìñòâà,

#263 By Cwvqvhhj (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:27

comment2, çíàêîìñòâà ïî àëüìåòó, ìèíóñèíñê çíàêîìñòâî äåâóøêè, çíàêîìñòâàèíåò,

#262 By Qitajieg (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:15

comment1, çíàêîìñòâà áåðåíäååâî, çíàêîìñòâà äåâóøêè íîâîãî óðåíãîÿ, êðóãëîñóòî÷íûå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè,

#261 By Uzvkyagm (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:04

comment4, çíàêîìñòâà â ñòîéáå, àëäàí çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, òðàíññåêñóàë çíàêîìñòâà âîëãîãðàä,

#260 By Xlggvqms (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:52

comment6, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè ñøà, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñàéòû, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì,

#259 By Rxwyfgnb (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:41

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êðàìàòîðñê, èíòèì ñòàðûé îñêîë, ïîèñê çíàêîìñòâà â óôå, êàçàõñòàíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà,

#258 By Jstxhsxt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:45

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêà, èíòèì íåãðèòÿíêè íà âûåçä, ñòåðëèòàìàê çíàêîìñòâà èíòèì, èíòèì çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,

#257 By Meiiltko (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:22

comment2, çíàêîìñòâà ïàðèê, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ãååâ, ãîðîä âèäíîå çíàêîìñòâà,

#256 By Iacekcev (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:10

comment1, ãîðíî àëòàéñê çíàêîìñòâà, ãëàâíàÿ çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, êðåìåí÷óã ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã.óôà,

#255 By Sknhvjln (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:59

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëîñàòûå ïèçäû, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøêè çíàêîìñòâà, ïëàòíûå çíàêîìñòâà íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâî ÷óâàøèÿ,

#254 By Pccvhmra (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:37

comment1, çíàêîìñòâà ïî âîçðàñòó, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïàâëîäàð, çíàêîìñòâî ïàðüíÿ ñ äåâóøêîé è,

#253 By Hqzgtzen (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:14

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåñïóáëèêà äàãåñòàí, èíòèì çíàêîìñòâà øèëêà, ñåêñ çíàêîìñòâà õåðñîíå, rambler çíàêîìñòâà â òèðàñïîëå ñåêñ,

#252 By Wtihdubc (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:40

comment2, òâåðü çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëîì, äåâóøêà æåíùèíà çíàêîìñòâà, êèñëîâîäñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ïåðâîìàéñêîì,

#251 By Iwbzksvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:18

comment3, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç, òàøêåíò çíàêîìñòâî ìîäåëè, ñîðî÷èíñê áè ñåêñ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â áåëãîðîäñêîé îá,

#250 By Krkfccio (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:55

comment2, çíàêîìñòâà ñåêñà ñåãîäíÿ, çíàêîìñòâî ñ ïàðàìè â ïèòåðå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íóðëàò,

#249 By Cnrksjet (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:33

comment6, çíàêîìñòâî â ÷åðíèãîâêå, ýðîòèê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñ ñàåíòîëîãàìè àìåðèêè,

#248 By Zqjltktv (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:10

comment5, çíàêîìñòâà ó÷èòåëüíèöà, çíàêîìñòâà ñåêñ ôðÿçèíî ãàëèíà, ñàéòû äëÿ îáùåíèÿ çíàêîìñòâà ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà äàìî÷êà ñïá,

#247 By Usbkkdkr (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:48

comment2, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè áðåñò, çíàêîìñòâà c èíîñòðàííûìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà â íÿãàíè, çíàêîìñòâà êàçàõñòàíà èñëàìñêèè ñàéò,

#246 By Pxakpbux (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:03

comment3, çíàêîìñòâà èç àòûðàó, íàéòè çíàêîìñòâà âàäñêèé ðîéîí, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ïèòåð, çíàêîìñòâà äåâóøêè êóìåðòàó,

#245 By Rffkeovl (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:40

comment6, çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêàìè è áè, ñàéòû ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâ, ñåêñ çíàêîìñòâî â äàãåñòàíå, çíàêîìñòâà óðàëüñê íîâîñòü,

#244 By Cjqmcvap (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:33

comment6, çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê -õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà ñ ðóññêèì èíîñòðàíöåì, ñòàâðîïîëü çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ïîçíàêîìèòüñÿ ãëóõèõ,

#243 By Xlcvoyax (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:10

comment5, çíàêîìñòâî íà âå÷åð â ìèíñêå, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà äåâóøåê èç ïîäîëüñêà, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëåé êóíèëèíãóñà, îáüÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ â êðàñíîäàðå,

#242 By Rbjjwqvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:59

5b1tEd comment3, ñåðãèåâñêîãî ðàéîíà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ãîìåëå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðëå,

#241 By Sdowoflt (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:30

comment4, çíàêîìñòâà ñàéòû ñàíêòïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîðåíîâñêå, ðàçâðàòíûå æåíùèíû äëÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíûìè ïîäðîñòêàìè, èñïàíöû ïîçíàêîìèòüñÿ,

#240 By Cvycvzrn (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:10

comment4, èíòèì óñëóãè â îðåíáóðãå, cåêñ çíàêîìñòâà â ã íÿãàíü, çíàêîìñòâà ã.âûáîðã, ððàìáëåð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî òàòàðî÷êè îäèíöîâî,

#239 By Uufmtetz (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment2, çíàêîìñòâà 24 ÷àñà ñóòêè, èíòèì çíàêîìñòâà íèêîëüñê (ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñåâåðíîì îêðóãå â ìîñêâå, çíàêîìñòâî ñ ìîëîäûìè èíîñòðàíöàìè, èíòèì çíàêîìñòâà â ã.ïåðìü,

#238 By Hpdvdnes (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22

comment6, çíàêîìñòâà ÿðîñàëâëü, çíàêîìñòâà àðìÿí â ìèðå, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà â ïèòåðå, èíòèì çíàêîìñòâà â òàëäûêîðãàí, ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè,

#237 By Lousfhfs (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22

comment5, çíàêîìñòâà ñïàðíÿìè, çíàêîìñòâà ñ ìóæñ÷èíîé â ãîðîäå êàóíàñ ñ 4050 ëåò, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ãðóïïîâûì àì, óñòü ëàáèíñê çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñàðàòîâà ñ ìóæ÷èíàìè,

#236 By Ntqjqpcz (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:50

comment5, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâà ñ àâñòðàëèéñêèìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà â òâîåì ãîðîäå, çíàêîìñòâî ñ èçâðàùåíöèìè èç íèæíåãî íîâãîðîäà, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ, càéò çíàêîìñòâ ìîðøàíñê çíàêîìñòâà,

#235 By Sfupctlq (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:03

comment5, ñàìàðà çíàêîìñòâà æåíùèíû, çíàêîìñòâî íàðüÿí, ëþáîâíûå çíàêîìñòâà, ñàìàðñêèå çíàêîìñòâà èíòèìà, æåíùèíû çà 30 çíàêîìñòâà áèéñê,

#234 By Jxcfojxm (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:02

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ â ëþáîì ìåñòå, ðîñòîâ íà äîíó èíòèì èíäèâèäóàëêè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà õàáàðîâñê., çíàêîìñòâî ñ íîðâåæñêèìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî çåëåíîãîðñê êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ,

#233 By Kcdfxocw (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:54

comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû åññåíòóêè ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ïèêàíòíîå îíëàéí çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ëèòâå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìèëëåðîâî, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàòîâ çà 30,

#232 By Awseloka (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:38

comment6, åãèïåò ëóêñîð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ñåðãèåâ ïîñàäå, çíàêîìñòâà â ìîñêâ, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû áåëãîðîä, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèå ðîëåâûì ñåêñîì,

#231 By Sbgxqvxs (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:37

comment4, áîëüøîé êàìåíü çíàêîìñòâà, ñàìûé êðóïíûé ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñïîíñîðîì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè éîøêàðîëà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê,

#230 By Pmbqymxt (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:49

comment1, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè ñòàðûé îñêîë, çíàêîìñòâà ïàðíè òîëüÿòòè, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìîñêâå, äåâóøêà èç øèëîâî çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî êàçàíü,

#229 By Qndgjogv (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:48

comment1, çíàêîìñòâà ìàìáà òûíäà, çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå äëÿ ñåêñà, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íåñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â í.íîâãîðîäå,

#228 By Nxnszuge (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:58

comment2, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèìóñëóã, çíàêîìñòâà äåäîâè÷è, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â ãîðîäå òàðàç, èíòèì ñåêñ ïàðû,

#227 By Tdiukuvh (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:41

comment6, çíàêîìñòâà ôëèðòàíèêà, èíòèì çíàêîìñòâà äçåðæèíñê íèæåãîðîäñêîé, çíàêîìñòâà â ëóáíàõ, ñåêñ ñàéòû èíòèì, íàéòè çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñèìôåðîïîëå,

#226 By Hkeunlps (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:41

comment3, èíòèì â ìèòèíî, èíòèì óñëóãè âûåçä äåøåâî, çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêîé, çíàêîìñòâà ñåêñ â ñûçðàíè, âîëãîäîíñê ñåêñ çíàêîìñòâà,

#225 By Ctqghxqr (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:24

comment5, èùó ïàðíÿ äëÿ çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ 25-30 ëåò, çíàêîìñòâà êóðáàòîâà ñâåòà, çíàêîìñòâà ðûæèõ, çíàêîìñòâî âïîäçåìêå, áäñì çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê,

#224 By Rxpcxxnq (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:23

Recommend